ผลการศึกษา: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปลูกข้าวแบบเคมีทั่วไป vs การปลูกข้าวแบบอินทรีย์
โครงการการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องหมอกควันไฟป่าให้กับภาคเหนือตอนบน 1 (Compilation of Haze Data Network and Integrated Solution for Possible Solutions of Haze Problem in the Upper Northern Provincial Cluster 1)
โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน โครงการย่อยที่ 4 “การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ”
การพัฒนาแนวทางการประเมินความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหารเชิงพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ