ABOUT US

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในกำกับของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย และให้คำปรึกษาในด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ รวมทั้งการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมืองยั่งยืน