สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามข้ออุทธรณ์ เกี่ยวกับผลการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ พร้อมรายงานผลฯ เพื่อใช้ดำเนินการจัดการข้ออุทธรณ์ อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการดำเนินการอุทธรณ์กี่ยวกับผลการทวนสอบ/ตรวจสอบความใช้ได้

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.200 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ : 053 942 086