นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา

นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา
Ms. Netchanakan Sununta
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :

2559    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ปัจจุบัน  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

Ph.D. Candidate

Skills :

City Carbon Footprint,Carbon Footprint for Organization,Life Cycle Assessment