นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา

Name :

นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา
Ms. Netchanakan Sununta

Position :

M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :

2559    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ปัจจุบัน  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

Ph.D. Candidate

Skills :