ดร. เนตรชนากานต์ สุนันตา

Name :

ดร. เนตรชนากานต์ สุนันตา
Dr. Netchanakan Sununta

Position :

นักวิจัย

Education :

Ph.D. (Energy Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :