ดร. เอกพร นวภานันท์

Name :

ดร. เอกพร นวภานันท์
Dr. Ekkaporn Nawapanan

Position :

Ph.D. of Engineering, Energy Engineering Program, Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบัน
2561 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :