ดร. เอกพร นวภานันท์

ดร. เอกพร นวภานันท์
Dr. Ekkaporn Nawapanan
Ph.D. of Engineering, Energy Engineering Program, Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบัน
2561 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :

Life Cycle Assessment,Green Gross Domestic Product Evaluation