พรทิวา มาฟู

Name :

พรทิวา มาฟู
Porntiwa Mafu

Position :

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2562ป.ตรี (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :