ดร. รัตชยุดา กองบุญ

Name :

ดร. รัตชยุดา กองบุญ
Dr. Ratchayuda Kongboon

Position :

Ph.D, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบัน
2556 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

Skills :