ชอเชิญร่วมเป็น 1 ใน 30 องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563