การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” พื้นที่ภาคใต้

วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ก

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 – 6 กันยายน 2562วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

อบรมหลักสูตร LCA

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า

พิธีรับมอบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ อุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

กำหนดการประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องลาดพร้