นางสาวกฤติยา สละม่วง

นางสาวกฤติยา สละม่วง
Ms. Kittiya Salamuang
Bachelor of Political Science Program, Maejo University, Thailand

Education :

2559 รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้Skills :