นางสาวกฤติยา สละม่วง

Name :

นางสาวกฤติยา สละม่วง
Ms. Kittiya Salamuang

Position :

Bachelor of Political Science Program, Maejo University, Thailand

Education :

2559 รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้Skills :