นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน

นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน
Ms.Chindamanee Pokson
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :

2560   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

Skills :

City Carbon Footprint