จิรนันท์ รอดเพราะบุญ

Name :

จิรนันท์ รอดเพราะบุญ
๋Jiranan Rodproobun

Position :

นักวิจัย

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2564 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน) ม.แม่โจ้
  2562           

Skills :