ดร. ฮัยศัม สาแม

Name :

ดร. ฮัยศัม สาแม
Dr. Hisam Samae

Position :

Researcher

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
...2020Ph.D. Science(Physical chemistry)
Prince of Songkla university (Hat yai campus)

Skills :