นางสาวกุลธิดา ยะไชย

นางสาวกุลธิดา ยะไชย
Kunlatida Yachai
B.S. Science in Geography, Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2560 Master in Logisitics Engineering and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :

GIS,Spatial Analyst,Logistics,Operation Management