นางสาวกุลธิดา ยะไชย

Name :

นางสาวกุลธิดา ยะไชย
Kunlatida Yachai

Position :

B.S. Science in Geography, Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2560 Master in Logisitics Engineering and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :