นางสาวฐิฏาพร สุภาษี

Name :

นางสาวฐิฏาพร สุภาษี
Titaporn Supasri

Position :

M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :


ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2554ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :