นางสาวฐิฏาพร สุภาษี

นางสาวฐิฏาพร สุภาษี
Titaporn Supasri
M.Eng, Energy Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Education :


ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2554ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skills :

Life Cycle Assessment

Publications :

Paper title Journal
All Publications Articles/Presentations

Research project :

Projects title
All Research Projects