จีระศักดิ์ หลงมะลิ

Name :

จีระศักดิ์ หลงมะลิ
Jeerasak longmali

Position :

M.Eng, Energy Engineering Chiang Mai University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2558 M.Eng Energy Engineering ChiangMaiUniversity

Skills :

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3E)
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200