นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ

นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ
Ms.Pichamon Inthiyot
B.Eng Chemical Engineering, Kasetsart University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2555 ปริญญาตรี Kasetsart University, Thailand

Skills :