นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ

Name :

นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ
Ms.Pichamon Inthiyot

Position :

B.Eng Chemical Engineering, Kasetsart University, Thailand

Education :

ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานบัน
2555 ปริญญาตรี Kasetsart University, Thailand

Skills :