รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

Name :

รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Assoc. Prof. Dr. Sate SAMPATTAGUL

Position :

หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ

Education :

Ph.D. of Mechanical Engineering, Mie University, Japan

Skills :