รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Assoc. Prof. Dr. Sate SAMPATTAGUL
หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ

Education :

Ph.D. of Mechanical Engineering, Mie University, Japan

Skills :

LCA,CFP,CFO,WF,GGDP,SAFA

Publications :

Paper title Journal
All Publications Articles/Books/Presentations