หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร   (Carbon Footprint for Organization: CFO)

หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”  (Carbon Footprint of Products: CFP)

หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)