ผลการศึกษา: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปลูกข้าวแบบเคมีทั่วไป vs การปลูกข้าวแบบอินทรีย์