โครงการการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องหมอกควันไฟป่าให้กับภาคเหนือตอนบน 1 (Compilation of Haze Data Network and Integrated Solution for Possible Solutions of Haze Problem in the Upper Northern Provincial Cluster 1)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านปัญหาหมอกควันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมอกควัน และนำไปสู่การเผยแพร่แก่ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจ เพื่อสามารถนำเอาข้อมูลมาประกอบการคาดการณ์ได้ (predictability) และประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขและป้องกันในสภาวะหมอกควันได้

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านปัญหาหมอกควันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

2) สามารถบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมอกควัน และนำไปสู่การเผยแพร่แก่ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจ เพื่อสามารถนำเอาข้อมูลมาประกอบการคาดการณ์ได้ (predictability)และประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขและป้องกันในสภาวะหมอกควันได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

3) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น เดือน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)ลิงค์
https://www.cmuccdc.org/opendata

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูลสํารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหําหมอกควันและไฟป่าใน พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลต่ําง ๆ จากนักวิจัยภํายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ํายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนจากภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของ One-Stop Information Hub เช่น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จํานวนผู้ป่วย ข้อมูลอากาศ ข้อมูลการพยากรณ์คุณภาพอากาศ ข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลไฟ ป่า ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ผล การรายงานผล และ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา เหมาะสมและรวดเร็วเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง ยั่งยืนและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตระบบข้อมูลภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศขนาดพกพา เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้สามารถนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้ เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 และนําไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาได้อย่างเป็น รูปธรรมและเหมาะสมในอนาคตต่อไป โดยโครงการได้ทำการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพาไปแล้ว 10 แห่ง ด้วยความร่วมมือของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CMUCCDC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์ และออโตเมช่ัน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ เมคเกอร์คลับ CMMC รายช่ือสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพา (DustBoy) ท้ัง 11 แห่ง ได้แก่ CMMC B cafe Mae Rim ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ LIVEBOX ถ. คลองชลประทําน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ฯ (3E) มบ. ห้วยแก้ว ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ Innovative Village ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC มช. แม่เหียะ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ สถานีสะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC โรงเรียนหนองห้า อ. นาน้อย จ. น่าน