การพัฒนาแนวทางการประเมินความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหารเชิงพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อวิเคราะห์บัญชีรายการและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในพื้นที่ศึกษา        
  2. เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตามกรอบการประเมินความยั่งยืนของ Sustainability Assessment of Food and Agricultural System (SAFA) 
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561ลิงค์
https://bit.ly/2vnx62I

หัวหน้าโครงการ

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ

1. ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ          

2. นางสาวฐิฏาพร สุภาษี              

3. นายเอกพร นวภานันท์