การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์บัญชีรายการของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษาประเมินความยั่งยืนเพื่อการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจของ Sustainability Assessment of Food and Agricultural System (SAFA)
3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.    ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
2.    ได้ตัวชี้วัดสำหรับการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกตามกรอบตัวชี้วัดของ Sustainability Assessment of Food and Agricultural System (SAFA) และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย
3.    ได้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สามารถนำไปสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนสำหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปลูกพืชทางเลือกต่อไปในอนาคตได้


ระยะเวลาดำเนินการ

2 ปี (2561-2562)ลิงค์
https://bit.ly/2v4KSb7

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ 
1.   ดร.รัตชยุดา กองบุญ
2.   ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ          
3.   นายเอกพร นวภานันท์