การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของตน และนำไปขยายผลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัดทารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง


2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร


3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ของเมือง/เทศบาล และ ความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับบริบทของเมือง / เทศบาล


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดำเนินการ


ลิงค์
https://bit.ly/2v7QaBM