Order Title
1

โครงการการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องหมอกควันไฟป่าให้กับภาคเหนือตอนบน 1 (Compilation of Haze Data Network and Integrated Solution for Possible Solutions of Haze Problem in the Upper Northern Provincial Cluster 1)

2

โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน โครงการย่อยที่ 4 “การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ”

3

การพัฒนาแนวทางการประเมินความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหารเชิงพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4

การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

5

การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ