การประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”การประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องจูบีลี่บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ