บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร


หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและ ระดับองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14065:2013 ใน 2 ขอบข่ายคือ T-VER และ CFO

ทีมผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Assoc.prof.Dr.Sate Sampattagul

ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ
Assit.Prof.Dr.Natanee Vorayos

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
Dr.Ratchayuda Kongboon

ดร.เอกพร นวภานันท์
Dr.Ekkaporn Nawapanan

ดร. เนตรชนากานต์ สุนันตา
Dr. Netchanakan Sununta

สาขาและขอบข่ายการทวนสอบ
  1. การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  2. อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  4. อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและการพิมพ์
ผู้ประเมินภายนอกระดับโครงการ

ดร.เอกพร นวภานันท์
Dr.Ekkaporn Nawapanan

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
Dr.Ratchayuda Kongboon

ดร. เนตรชนากานต์ สุนันตา
Dr. Netchanakan Sununta

สาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
  1. พลังงานภาคอุตสาหกรรม
  2. ความต้องการพลังงาน