บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร


หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและ ระดับองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14065:2013 ใน 2 ขอบข่ายคือ CFO และ T-VER

ทีมผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
Assoc.prof.Dr.Sate Sampattagul

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
Dr.Ratchayuda Kongboon

สาขาและขอบข่ายการทวนสอบ
  1. การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  2. อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  3. การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  4. อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและการพิมพ์
ผู้ประเมินภายนอกระดับโครงการ

ดร.เอกพร นวภานันท์
Dr.Ekkaporn Nawapanan

จีระศักดิ์ หลงมะลิ
Jeerasak longmali

พงศกร สุวรรณภา
Pongsakorn Suwannapa

สาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
  1. พลังงานภาคอุตสาหกรรม
  2. ความต้องการพลังงาน