แจ้งผลการคัดเลือกเทศบาลนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่นยืน”


ทางโครงการฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึง 3 เทศบาล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเพื่อร่วมโครงการ “การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่นยืน” 

ได้แก่

 1. เทศบาลนครหาดใหญ่

 2. เทศบาลนครนนทบุรี

 3. เทศบาลเมืองยโสธร

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถขยายผลให้เป็นฐานข้อมูลของเมือง (Big Data) ทำให้เทศบาลบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระบบเรียลไทม์ (Real Time System)

โดย หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ในการดำเนินโครงการฯ