รับสมัครเทศบาลเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนเทศบาลสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น 1 ใน 3 เทศบาลนำร่องยุคใหม่ใช้ DATA เป็นกุญแจสำเร็จสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเทศบาลที่สนใจสามารถส่งเอกสารสะสมผลงานที่มีรายละเอียดได้แก่
- นโยบายและแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
- รายละเอียดการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง หรือ องค์กร
- ระบุปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง (อย่างน้อย 3 ปัญหา)
- โครงการหรือกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยดำเนินการแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 ตุลาคม 2562
ประกาศผล 28 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ดร.รัตชยุดา กองบุญ
053-942-086