การแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Jubilee ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้ำ