“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” พื้นที่ภาคใต้


วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” ภายใต้การดำเนินโครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงภาพรวมเครื่องชี้วัดของเศรษฐกิจ  แนวทางการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด  การจัดทำรายงานของข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ และแนวทางการนำระบบมาใช้เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ท่านแรก ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายภาพรวมเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ท่านที่สอง คุณเพ็ญนภา ศิลตระกูล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่องการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด ท่านที่สาม อาจารย์พูนทวี  ชัยวิจิตมลากูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายเรื่องการจัดทำและประโยชน์ของรายงานชี้นำเตือนภัย และรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ราย 6 เดือน และท่านสุดท้าย คุณธีรทัศน์ อิรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อเรื่องการเตรียมการ Single Form และความเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดในระบบ โดยมีตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด 13 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพประกอบ