“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


4 – 6 กันยายน 2562


วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” ภายใต้การดำเนินโครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องขามแก่น โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) สาขาภาคอุตสาหกรรม และสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน สำหรับนำไปกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมไปถึงพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่จัดเก็บหรือการสำรวจทางดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดำเนินการผ่านแบบฟอร์มเดียว (Single Form) ภายใต้ระบบ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมเครื่องชี้วัดของเศรษฐกิจ  แนวทางการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด  การจัดทำรายงานของข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ และแนวทางการนำระบบมาใช้เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ท่านแรก ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายภาพรวมเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ท่านที่สอง คุณพีรณัฐ  แดงสกุล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่องการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด ท่านที่สาม อาจารย์พูนทวี  ชัยวิจิตมลากูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายเรื่องการจัดทำและประโยชน์ของรายงานชี้นำเตือนภัย และรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ราย 6 เดือน ท่านสุดท้าย คุณธีรทัศน์ อิรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อเรื่องการเตรียมการ Single Form และความเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดในระบบ โดยมีตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 18 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพประกอบ