อบรมหลักสูตร LCA
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี