การประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Jubilee ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ