รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ เฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ เฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)"  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร และระบบตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเตมได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่https://docs.google.com/forms/d/15DIKR50dvXVM_rE6uXdvvqDS0DsKdpYil5jr3nxs4Uk/viewform?edit_requested=true

หรือปริ้นใบสมัครกรอกรายละเอียดถ่ายรูปหรือสแกนส่งมาที่ [email protected] หมดเขต 15 ตุลาคม 2561

ติดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วาสนา พิชีย  089 - 85000908  จีระศักดิ์ หลงมะลิ 085 - 7182993 จินดามณี ป๊อกสอน 086 - 1842681

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ใบสมัคร