นักศึกษา ป. เอก ของหน่วยวิจัย 3E นศ. ทุน พวอ. เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น


นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงาน

ในหัวข้อวิจัย "Consequential Life Cycle Assessment of Biomass Utilization from Maize Cob Production"

ภายใต้หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) และนักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ได้เดินทางไปร่วมวิจัยกับ Prof. Dr. Norihiro Itsubo ณ Faculty of Environmental Studies at Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น

เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 2561 ถึง มกราคม 2562