3E-MeoBot กับการขยายผลติดตั้ง Smart Farm ณ อ. เทิง จ. เชียงราย


หน่วยวิจัย 3E พร้อมด้วย อ.ดร. อาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และ ดร. พัชรีพร คุณาวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

ได้เดินทางเข้าให้คำปรึกษา พร้อมกับขยายผลการติดตั้งเซ็นเซอร์ 3E-MeoBot

สำหรับโจทย์ระบบการสูบน้ำและรดน้ำตามระดับความชื้นในดิน และระบบการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติของตู้ฟักไข่ 

ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ภายใต้โครงการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิิทัล"

สนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ภาพประกอบ