มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


พบกับงานวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ CCDM และโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน 

        1) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Dustboy จากโครงการย่อยที่ 4 หัวหน้าโครงการ รศ. ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
        2) ต้นแบบเครื่องกรองอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กจาก โครงการย่อยที่ 2 หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.พัชรี คุณค้ำชู

และร่วมฟังการเสวนา ในัวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ช่วง 14.00-16.00 น.