หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)


โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก. พร้อมกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
2. กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Case Study)
3. เกณฑ์และวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก.
4. รายละเอียดเอกสารสำหรับการขอขึ้นทะเบียน CFO ตามรูปแบบของ อบก.
5. กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. บุคลากรในระดับผู้บริหารในหน่วยธุรกิจหรือหน่วยกิจกรรมของบริษัท สำนักงาน กิจการ โรงงาน หน่วยราชการ หรือสถาบันที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างทีมงานด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในองค์กร
3. ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลโครงการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

เป้าประสงค์

1.เข้าใจหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และสามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้
2.สามารถปรับใช้ความรู้ที่ได้รับในการวิเคราะห์และหาแนวทางการกำหนดมาตรการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม จนขยายผลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งในประเทศไทยและในเวทีการค้าโลก

ระยะเวลาของหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งหมด 2 วัน