หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP)

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการและสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย และเพื่อนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้


1.  ที่มาของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

2.  หลักการพื้นฐานและแนวคิดการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

3.  แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย

4.  กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Case Study)

5.  ขั้นตอนการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

6.  การจัดทำข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (PCRs)

7.  ฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ หรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

2.  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม

3.  ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม

4.  ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์


เป้าประสงค์

1.เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และสามารถคำนวณปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการประเมินคาร์บอน     ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

2.ปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้น้อยลง


ระยะเวลาของหลักสูตร

         ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งหมด 2 วัน

28 ก.ค. 2561 309