หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)


โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

1. อัพเดทสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต
3. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต
4. การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ
5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต
7. ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
8. ฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต (SimaPro)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ หรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม
3. ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
4. ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต

เป้าประสงค์

1.เข้าใจหลักการการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
2. นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา

ระยะเวลาของหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งหมด 3 วัน