หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

1.  อัพเดทสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2.  หลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต

3.  การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต

4.  การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ

5.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต

7.  ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

8.  ฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต (SimaPro)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ หรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

2.  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม

3.  ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม

4.  ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต


เป้าประสงค์

1.เข้าใจหลักการการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

2. นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา


ระยะเวลาของหลักสูตร

         ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งหมด 3 วัน

28 ก.ค. 2561 443