หน่วยวิจัย 3E ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมรับฟังความเห็นสำหรับการจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Risk profile)


    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าวิจัยฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จัดประชุมรับฟังความเห็นสำหรับการจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Risk profile) โดยมีคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและคณะทำงานพัฒนาแนวทางและการขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมห้องโกลเด้น ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

ภาพประกอบ