หน่วยวิจัย 3E ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด


☘️ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ


☘️ การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการ ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และนางสาวจิรนันท์ รอดเพราะบุญ นักวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการวิเคราะห์มาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด และผลการคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด เพื่อพิจารณานำไปสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพประกอบ