หน่วยวิจัย 3E ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 


☘️ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ


☘️ การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการ ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และนางสาวจิรนันท์ รอดเพราะบุญ นักวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการวิเคราะห์มาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด และผลการคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด เพื่อพิจารณานำไปสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดลำพูน

ภาพประกอบ