ดร.รัตชยุดา กองบุญ

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
(Dr.Ratchayuda Kongboon)
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร

และ General Managing Director

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
(Assoc.prof.Dr.Sate Sampattagul)
หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

เอกพร นวภานันท์

ดร.เอกพร นวภานันท์
(Dr.Ekkaporn Nawapanan)
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย

และ Quality Management Representative (QMR)