รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
(Assoc.prof.Dr.Sate Sampattagul)
หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
(Dr.Ratchayuda Kongboon)
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร
และ General Managing Director

ดร.รัตชยุดา กองบุญ
(Dr.Ratchayuda Kongboon)
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร
และ General Managing Director

ดร.เอกพร นวภานันท์
(Dr.Ekkaporn Nawapanan)
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย
และ Quality Management Representative (QMR)