สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจติดต่อกับ หน่วยวิจัยฯ ได้รับทราบถึงความพึงพอใจใน การให้บริการ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน จึงจัดทำฟอร์มติดต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โดยกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.200 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ : 053 942 086
อีเมล : [email protected]