สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้บริการ พร้อมรายงานผลฯ เพื่อใช้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนฯ อย่างเป็นระบบ และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและให้บริการของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้บริการของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.200 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ : 053 942 086